Diputación de Alicante

XV JORNADA
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

XV JORNADA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

XV Jornada
per la Igualtat
de Gènere

XV Jornada per la Igualtat de Gènere

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal se l’informa que les dades personals facilitades seran incorporades i tractades en un fitxer titularitat de la Diputació Provincial d’Alacant amb la finalitat de gestionar els esdeveniments organitzats i les accions de difusió de l’activitat d’aquesta entitat. L’informem que les seues dades, inclosa la seua imatge, podran ser objecte de difusió en mitjans de comunicació. Els camps marcats amb (*) són d’emplenament obligatori i en cas que no emplene algun d’aquests camps la seua inscripció podria no gestionar-se. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida al Registre de la Diputació Provincial d’Alacant, amb domicili al carrer Tucumán núm. 8, 03005 Alacant, indicant clarament en el sobre la referencia “Tutela de Drets LOPD” i adjuntant fotocòpia de document acreditatiu d’identitat.

REGLAMENT

Article 1. Objecte

El present reglament té per objecte establir els drets i obligacions de les persones participants en la 15a Jornada per la Igualtat de Gènere que se celebra el 19 de setembre de 2019 a l’Auditori de la Diputació d’Alacant.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Les disposicions contingudes en el present document són d’aplicació únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en la 15a Jornada per la Igualtat de Gènere i a les quals se’ls ha comunicat aquesta admissió.

Article 3. La seu del congrés

La Jornada es realitzarà a l’Auditori de la Diputació d’Alacant, situat al Passeig Campoamor, s/n, 03010 Alacant.

Article 4. Durada

La Jornada es realitzarà el 19 de setembre de 2019 en horari de matí.

El còmput total d’hores serà de 5.

Article 5. Drets de les persones congressistes

Els i les congressistes tenen dret a:

  1. Obtenir, prèvia sol·licitud, justificant de trobar-se inscrit i admés com a participant en la 15a Jornada per la Igualtat de Gènere. A aquest efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l’inici de la jornada.
  2. Rebre informació de totes les eventualitats que pogueren sorgir al llarg del desenvolupament de la jornada i que afecten directament a aspectes substancials del programa establit.
  3. Obtenir un diploma d’assistència a la jornada, a la finalització d’aquesta i via en línia.

Article 6. Obligacions de les persones congressistes

Els i les congressistes tenen l’obligació de:

  1. Els i les congressistes tenen l’obligació de:
  2. Respectar el compromís d’assistència a la jornada, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se tal eventualitat a la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 5 dies a l’inici de la 15a Jornada per la Igualtat de Gènere, amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
  3. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència amb l’objectiu de garantir el desenvolupament correcte de la jornada.
  4. Confirmar la seua identitat com a participant a la jornada, davant l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per acreditar-se i recollir el material. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company/a o persona coneguda i que, una vegada començada la jornada, no es distribuirà cap material a cap persona aliena que no estiga admesa.

Article 7. Diplomes d'assistència

El diploma d’assistència a la jornada es podrà descarregar d’aquesta pàgina web, una vegada que haja finalitzat. Per a això és requisit indispensable que el/la assistent s’haja acreditat de forma efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica. De no ser així, la persona interessada no apareixerà com a assistent a la jornada en la base de dades i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d’assistència.

ORGANITZA
COL·LABORA
SECRETARIA TÈCNICA

620 806 518